ร่าง พ.ร.บ.ปราบปรามสิงยัวยุ: ปกป้ องเด็กหรือละเมิดสิทธิ? | iLaw.or.th

1 de 3

https://ilaw.or.th/node/3485

REGISTER

LOG IN

หน ้าแรก » Laws Monitoring » ร่าง พ.ร.บ.ปราบปรามสิงยัวยุ: ปกป้ องเด็กหรือละเมิดสิทธิ?

เมือ 10 ก.พ. 2558 โดย iLaw

กระบวนการยุตธิ รรม
การเมือง
ไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์

ร่างพ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามสิงยัวยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ...pdf

159 KB

“ปั จจุบน
ั นีการสือสารมันรวดเร็ว เช่น ช่วงเหตุการณ์ชม
ุ นุม ผมเห็นมีการเผยแพร่ภาพผู ้ชาย บรรจุดน
ิ ปื น และ
ให ้เด็กไปนังดู ขณะกําลังจุด นีถือเป็ นสิงยัวยุพฤติกรรมอันตราย การกระทําก็ผด
ิ กฎหมายนีแล ้ว และหากสือ
่ กัน” อิสสระ สมชย
ั อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนา
นํ ามาเผยแพร่ซําอีก ก็ผด
ิ กฎหมายฉบับนีเชน
ิ วยุพฤติกรรม
สงั คมและความมันคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามสงยั
อันตราย

การศึกษา
คุณภาพชีวต
ิ
เทคโนโลยี
ผู ้หญิง
เยาวชน
แรงงาน
เศรษฐกิจ
สิงแวดล ้อม

ร่างพ.ร.บ.ฉบับนีเป็ นหนึงใน "ชุดกฎหมายความมันคงดิจท
ิ ล
ั 10+3 ฉบับ" ทีเสนอโดยกระทรวงพัฒนาสังคม
ี ว
และความมันคงของมนุษย์ (พม.) เพือป้ องกันเด็กลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากข่าวพฤติกรรมน่าหวาดเสย
่ การเผยแพร่ภาพหวาดเสย
ี ว อุจาดตา
หรือพฤติกรรมทียัวยุให ้เกิดการเอาอย่าง เกิดอารมณ์คล ้อยตาม เชน
สอนการผูกคอตาย นัดกันไปฆ่า เป็ นต ้น

สิทธิมนุษยชน
สือ
อืน ๆ

iLaw Social Media
iLaw Freedom Soc…

ภาพจากประชาไท

นิยามคําว่า "เด็ ก” ให้ครอบคลุมต ัวการ์ตน
ู เด็กด้วย
ร่างพ.ร.บ.ฉบับนีให ้ความหมาย “สิงยัวยุพฤติกรรมอันตราย” หมายถึง เอกสาร ภาพ สิงพิมพ์ รูปรอย เครือง
ี งหรือถ ้อยคํา ข ้อความ ข ้อมูล หรือสงใดๆ
ิ
หมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ เสย
ทีกระตุ ้น สง่ เสริม หรือยัวยุ ทีน่าจะ
ก่อให ้เกิดการกระทําวิปริตทางเพศ ความสัมพันธ์หรือการกระทําทางเพศกับเด็ก การทารุณกรรมเด็ก ก��รฆ่า
ตัวตายของเด็กหรือเป็ นหมูค
่ ณะ การใช ้ยาเสพติด หรือการกระทําผิดเกียวกับการก่อการร ้าย ชิงทรัพย์ ปล ้น
ทรัพย์ ฆ่าผู ้อืน หรือทําร ้ายร่างกายโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดร ้าย
นอกจากนี ยังนิยาม “การกระทําวิปริตทางเพศ” ให ้ครอบคลุมถึงการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุพการีกบ
ั ผู ้สืบ
ั ดาน หรือพีน ้อง เพศสม
ั พันธ์ทใช
้
สน
ี ความรุ
นแรงถึงขนาดทีน่าจะเป็ นอันตรายต่อร่างกาย การบังคับขูเ่ ข็ญให ้
ั พันธ์ การมีเพศสม
ั พันธ์ระหว่างบุคคลตังแต่ 3 คนขึนไป และการชําเราสต
ั ว์หรือชําเราศพ
มีเพศสม
ิ แปดปี บริบรู ณ์
ขณะเดียวกันก็ขยายความหมายของคําว่า “เด็ก” นอกจากจะหมายถึงบุคคลทีมีอายุตํากว่าสบ
ิ วยุพฤติกรรมอันตราย ซงมี
ึ ลักษณะทีทําให ้เข ้าใจได ้ว่ามีอายุตํา
แล ้ว ยังรวมถึงตัวแสดงทีปรากฏอยูใ่ นสงยั

19/9/2019, 10:34

Select target paragraph3