สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รัฐสํธรรมนู
ญแห่งราชอาณาจักรไทย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
่ ๖ เมษายน พุทธศักราช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตราไว้ ณสําวันันกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป็นอดีตภาค ๒๕๖๐ พรรษา ปัจจุบันสมัย จันทรคติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เมษายนมาส
สํานัฉักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นิยม กุกกุฏสมพัตสรกา จิตรมาส ชุณสําหปั
กษ์ ทสมีดิถี สุริยคติกกาล
ฏฐสุรทิน ครุวาร กา

โดยกาลบริเฉท

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สมเด็
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู
ณาโปรด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จพระเจ้าอยูสํ่หานััวมหาวชิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํรานัทรงพระกรุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

เกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า นายกรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลว่า นับแต่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาประชาธิ
ปกพระปกเกล้กาา เจ้าอยู่หัว ได้สําทนัรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้ากโปรดกระหม่
อม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นมา การปกครองของ
ประเทศไทยได้ดํารงเจตนารมณ์
ยึดสํมัา่นนัในระบอบประชาธิ
ปไตยอั
ย์ทรงเป็นประมุข กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานมีพระมหากษั
สํานัตกริงานคณะกรรมการกฤษฎี
ต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ได้มีการยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระเบียบการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ปกครองให้เหมาะสมหลายครั
้ง แต่การปกครองก็
มิได้มีเสํสถีานัยกรภาพหรื
อราบรื่นเรียบร้กาอยเพราะยังคง
ประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ บางครั้งเป็นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไม่ได้ เหตุส่วนหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เกิดจากการที่มีผู้ไม่กนาําพาหรื อไม่นสํับานัถืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ยําเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้
านเมืสําอนังกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทุจริตฉ้อฉลหรือ กา
บิดเบือนอํานาจ หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนจนทําให้การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล ซึ่งจําต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้
กฎหมาย และเสริมสร้
ณธรรมและจริ
ส่วนหนึ่งเกิดจาก กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาางความเข้มแข็
สํานังกของระบบคุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยธรรม แต่เหตุ
สํานัอกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎเกณฑ์การเมืองการปกครองที่ยังไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์บ้านเมืองและกาลสมัย ให้ความสําคัญ
แก่รูปแบบและวิ
่งกว่าหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิ
ปไตยหรือไม่อาจนํากฎเกณฑ์
ที่มีอยู่มา
สําธนัีกการยิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใช้แก่พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤติที่มีรูปแบบและวิธีการแตกต่างไปจากเดิม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ได้ผล
สํานัรักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก รไทย (ฉบั
สํานับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั
ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราชกา๒๕๕๗ แก้ ไ ข

เพิ่มเติ��� (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ร่า งรัฐ ธรรมนูญ เพื่อใช้เป็นหลักในการปกครอง
และเป็นแนวทางในการจัดสํทํานัากกฎหมายประกอบ
รัฐ ธรรมนูญและกฎหมายอื
่น โดยได้กําหนดกลไกเพื่อสํจัาดนัระเบี
ยบและสร้างความเข้ม แข็งแก่การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปกครองประเทศขึ้ น ใหม่ ด้ ว ยการจั ด โครงสร้ า งของหน้ า ที่ แ ละอํ า นาจขององค์ ก รต่ า ง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ และสัมกพัานธภาพระหว่สําางฝ่
ยนิติบัญญัติกับฝ่ายบริกหา ารให้เหมาะสม
สถาบันศาล กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักการให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
และองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุจริต เที่ยงธรรมและมี
ส่วนในการป้องกักนาหรือแก้ไขวิกสํฤติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัขกองประเทศตามความจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกาาเป็นและความ
เหมาะสม การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้า ๑/๖ เมษายน ๒๕๖๐

Select target paragraph3