ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๒๓๘/๒๕๕๓

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
เหตุผล
เนื่องจากกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับวัตถุลามกในปัจจุบันไม่สามารถบังคับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งไม่มีกฎหมายกาหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามก
เช่น สื่อที่มีการแสดงกิจกรรมที่วิปริตทางเพศและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งพิธีสารเลือกรับต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก กาหนดให้รัฐภาคีต้องบัญญัตใิ ห้เป็นความผิดอาญาและมีมาตรการป้องกันและปราบปรามที่เหมาะสมไว้ด้วย และ
ประเทศไทยได้เป็นภาคีของพิธีสารดังกล่าว ประกอบกับยังมีสื่อทีส่ ่งเสริมหรือยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่ร้ายแรงอื่น ๆ เช่น
การใช้ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย หรือการกระทาทารุณกรรมต่อเด็ก ซึ่งต้องปราบปรามไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น เพื่อให้การ
ปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายมีประสิทธิภาพ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

Select target paragraph3