สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
พระรำชบัญญัติ กำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ให้ใช้ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีพุกทำธศักรำช ๒๔๗๗
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ในพระปรมำภิไธยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
(ตำมประกำศประธำนสภำผู
้แทนรำษฎร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ลงวันที่ ๗ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๔๗๗)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกอนุ
ำ วัตน์จำตุรนต์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
อำทิตย์ทิพอำภำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เจ้ำพระยำยมรำช กำ
ตรำไว้ ณ วันที่ ๕ มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๔๗๘
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนัจกจุงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
เป็นปีทกี่ำ๒ ในรัชชกำลปั
บัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
โดยที่สภำผู้แทนรำษฎรลงมติ
ว่ำเป็นกำรสมควรที่จะประกำศใช้
ประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

จึ่งมีกำพระบรมรำชโองกำร
ให้ตรำพระรำชบัญกญัำ ติขึ้นไว้ โดยคสำนั
ำแนะน
ำและยินยอม กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ของสภำผู้แทนรำษฎร ดังต่อไปนี้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้ให้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำย
สำนักงำนคณะกร��มกำรกฤษฎี
กำ พุทธศักรำช
สำนั๒๔๗๗”
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ
สำนัมำตรำ
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ญญัตินี้ตั้งแต่สวำนัันกประกำศในรำชกิ
งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
๒๑ ให้ใช้พระรำชบั
จจำนุเบกษำเป็
นต้นไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๓ ให้ ใช้ ป ระมวลกฎหมำยวิธีพิ จ ำรณำควำมอำญำตำมที่ ต รำไว้ ต่อ ท้ ำย
พระรำชบัญญัตสำนั
ินี้ กตังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พุทกำธศักรำช ๒๔๗๘
นต้นไป
สำนัเป็
กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
ให้ศำลและเจ้ำพนักงำนทั้งหลำยผู้ดำเนินคดีอำญำตลอดรำชอำณำจักร ปฏิบัติกำร
ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยนี
นแต่ศำลซึ่งมีวิธีพิจำรณำพิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนั้ กเว้งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ เศษไว้ต่ำงหำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คดีทั้งหลำยซึ่งค้ำงอยู่ในศำลก่อนวันใช้ประมวลกฎหมำยนี้ ให้บังคับตำมกฎหมำย
กำ
ซึ่งใช้อยู่ก่อนวันสำนั
ใช้กปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ระมวลกฎหมำยนี้จนกว่กำำ คดีนั้น ๆ จะถึสำนั
งทีก่สงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ุด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ ๔ ภำยใต้สำนั
กำ ๓ ตั้ง แต่วันสำนั
มำตรำ
บังกคังำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
บแห่งบทบัญ ญัติมำตรำ
ใช้กปงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
ระมวลกฎหมำย กำ

วิธีพิจ ำรณำควำมอำญำนี้สื บ ไป ให้ ยกเลิ กมำตรำ ๑๔, ๑๖ และมำตรำ ๘๗ ถึง ๙๖ ในกฎหมำย
ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ
สำนับกงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี
กำ และบรรดำ
ลักษณะอำญำสพระรำชบั
ญ ญัติวิธีพิจำรณำควำมมี
โทษสำหรั
ใช้ไปพลำงก่อน ร.ศ. ๑๑๕
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๕๒/-/หน้ำ ๕๙๘/๑๐ มิถุนำยน ๒๔๗๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

Select target paragraph3