បច្ចុបបន្នភាពថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
សសចរតីព្ាងបឋម្

ក្រសួងព័ត៌មាន

ចាប់
សតរ
ី ី
សិទ្ធិទ្ទ្ួលរ័ត៌មាន
ជំរូរទ្ី១
បទ្បបញ្ញ តតិទ្ូសៅ
មាព្ា ១.
ច្បាប់ន េះ មា នោលបំណងធានាឲ្យសាធារណជ គ្រប់រូប ូវសិទ្ធិ ិងនសរភាពក្ន
ី
ុ ងការទ្ទ្ួលព័ត៌មា ។
ច្បាប់ន េះ ចច្បងពភា
ី រក្ច្ប
ិ ចចែលសាាប័ សាធារណៈនានាគ្តូវផ្តល់

នោយអ ុនោមតាមរែឋ្មម ុញ្ញន គ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា
សទ្
ិ ធិម ុសស។

ិងន្វកា
ី រផ្សពវផ្ាយព័ត៌មា ជាសាធារណៈ

ិងមាគ្តា១៩ ន នសច្បក្តីគ្បកាសជាសក្លសតីពី

មាព្ា ២.

ច្បាប់ន េះមា នោលនៅែូច្បតនៅ៖
ក្- ជគ្មុញ

ិងធានាឲ្យសាាប័ សាធារណៈបំនពញកាតពវក្ិច្បចផ្សពវផ្ាយ

សាធារណជ ឲ្យបា ទ្ូលំទ្ូោយ។

៌
ជូ
ិងផ្តល់ព័តមា

ខ- ធានាឲ្យមា ការច្បូលរួមពី សាធារណជ ក្នុងវ ិស័យ នោបាយ នសែឋក្ិច្បច សងគមក្ិច្បច

វបប្ម៌របស់ជាតិ ែូច្បមា ចច្បងក្នុងមាគ្តា៣៥ រែឋ្មម ុញ្ញន គ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា។
រ- ផ្តល់ព័ត៌មា ជូ ែល់សាធារណជ ឲ្យមា ការយល់ែឹងអំពីតនា
ួ ទ្ី

សក្មមភាពគ្បតិបតតិការ

នសច្បក្តីសនគ្មច្បទំងឡាយរបស់រាជរោឋភិបាលន គ្ពេះរាជាណាច្បគ្ក្ក្មពុជា នែីមបប
ី នងកី ទ្ំ ុក្ច្បិតត
ពសា
ី ធារណជ ។

ឃ- ជួយសាធារណជ

ិងក្ិច្បចការ
ិង

ិងការនជឿជាក្់

ក្នុងការតាមោ សក្មមភាពការងាររបស់សាាប័ សាធារណៈ នែីមបធា
ី នាថា

មូល ្
ិ ិសាធារណៈគ្តូវបា ច្បំណាយ តាមចផ្ ការចែលបា នគ្ោងទ្ុក្។
ង- ជគ្មុញការគ្រប់គ្រងឯក្សារ

ិងទ្ិ ន ័យនផ្សងៗរបស់សាាប័ សាធារណៈឲ្យបា លអគ្បនសីរ នែីមបី

ក្សាងនោល នោបាយក្នុងការផ្តល់នសវាជូ សាធារណជ ។
1

Select target paragraph3