အဂတိလိိုက်စ ားမှုတိိုက်ဖျက်ရ ားဥပရေ

အဂတိလိိုက်စ ားမှုတက
ိို ်ဖျက်ရ ားဥပရေ
(၂၀၁၃ ခိုနစ
ှ ၊် ပပည်ရ

င်စိုလွှတရ
် တ ် ဥပရေအမှတ် ၂၃။)

၁၃၇၅ ခိုနစ
ှ ၊် ဝါရခါင်လဆန်ား ၁ က်
(၂၀၁၃ ခိုနစ
ှ ၊် ဩဂိုတလ
် ၇ က်)
[ ပပင်ဆင်: 23.07.2014, 29.07.2016, 31.07.2017, 21.06.2018 ]
ပပည်ရ

င်စိုလွှတ်ရတ ်သည် ဤဥပရေကိိုပပဋ္ဌ န်ားလိိုက်သည်။

အခန်ား (၁)
အမည်၊ စတင်အ ဏ တည်ပခင်ား၊ စီ င်ပိိုငခ
် ွငအ
့်် ဏ နှင ့်် အဓိပပ ယ် ရဖ ပ် ပချက်
<ပပင်ဆင် 21.06.2018>
၁။ (က) ဤဥပရေကိို အဂတိလက
ိို ်စ ားမှုတက
ိို ဖ
် ျက်ရ ားဥပရေဟို ရ ေါ်တွငရ
် စ မည်။
( ) ဤဥပရေသည် နိင
ို င
် ရ
ံ တ ်သမမတက အမိနရ
် ့် က ်ပင စ

တ
ို ်ပပန်သတ်မှတ်သည်ရ
့် န ့် က်မှ စတင်၍

အ ဏ တည်ရစ မည်။
၂။ မည်သမ
ူ ဆိို ဤဥပရေအ အရ ားယူနင
ိို ရ
် သ ပပစ်မှုတစ် ပ် ပ်ကိို ပပည်တွငား် တွင ် သိမဟို
ို ့် တ် ပမန်မ နိင
ို င
် ၏
ံ
တည်ဆဲဥပရေအ မှတ်ပတ
ံို င်

ားရသ ရ ယ ဉ် သိမဟို
ို ့် တ် ရလယ ဉ်တစ် ို ရ
ို ပေါ်တွင ် ကျ ားလွနလ
် ျှငပ် ဖစ်ရစ၊

ပမန်မ နိင
ို င
် သ
ံ ား သိမဟို
ို ့် တ် ပမန်မ နိင
ို င
် တ
ံ ွင ် အမမဲတမ်ားရန
ပပည်ပတွင ် ကျ ားလွနလ
် ျှငပ် ဖစ်ရစ

ိိုငသ
် ည့်် သိမဟို
ို ့် တ် ရန

ိိုင ် င
ွ ့်် ရှိ

ားသည့်် နိင
ို င
် ပံ

ားသ ားက

ိိုသက
ူ ိို ဤဥပရေအ အရ ားယူစီ င်ပိိုင ် င
ွ ့်် ရှိရစ မည်။

<ပပင်ဆင် 21.06.2018>
၃။ ဤဥပရေတွင ် ပါရှိရသ ရအ က်ပါစက ား ပ်မျ ားသည် ရဖ ်ပပပါအတိိုငား် အဓိပပ ယ်သက်ရ

က်ရစ မည်-

(က) အဂတိလက
ိို ်စ ားမှု ဆိိုသည်မှ ရအ က်ပါတိကိ
ို ့် ို ဆိိုသည်(၁) မည်သမ
ူ ဆိို

ူားတ ဝန်ကိို အလွဲသားံို စ ားပပြု၍ပဖစ်ရစ၊ အပ

ားနည်ားပဖင့်် ပဖစ်ရစ တစ်စိုတ
ံ စ်

ကိို ပပြုလိုပ် န်

သိမဟို
ို ့် တ် ဥပရေနှငအ
့်် ညီ ပပြုလိုပ်ပ င်ားမှ ရရှ င် ကဉ်ရစ န် သိမဟို
ို ့် တ် တစ်ဦားတစ်ရယ က်အ ား ဥပရေနှငအ
့်် ညီ
ိိုက်ရသ အ င
ွ အ
့်် ရ ားကိို ရပား န် သိမဟို
ို ့် တ် ဥပရေနှငအ
့်် ညီ
သိမဟို
ို ့် တ် ဥပရေနှငအ
့်် ညီ

ိိုက်ရသ အ င
ွ အ
့်် ရ ားကိို မမှနမ
် ကန် ပိတ်ပ��် န်အတွက် တံစိုားိ လက်ရဆ င်ကိို

တစ်ဦားတစ်ရယ က်အ ားရပားပ င်ား၊ ရပား န်အ ား
ယူပ င်ားနှင ့်် ယူ န်အ ား
(၂) မည်သမ
ူ ဆိို သက်ဆိိုင ်
အပ

ိိုက် င
ွ မ
့်် ရှိရသ အ င
ွ အ
့်် ရ ားကိို ရပား န်

ိုတ်ပ င်ား သိမဟို
ို ့် တ် တစ်ဦားတစ်ရယ က်

ံမှ လက် ပံ င်ား၊

ိုတ်ပ င်ားတိကိ
ို ့် ို တိိုက်ရို ိက် ပဖစ်ရစ၊ သွယ်ဝိိုက်၍ပဖစ်ရစ တစ်နည်ားနည်ားပဖင့်် ပပြုလိုပ်ပ င်ား၊

အစိိုား ဌ န၊ အစိိုား အဖွဲွဲ့အစည်ား၊ အမျ ားပပည်သဆ
ူ ိိုင ်

အဖွဲွဲ့အစည်ား သိမဟို
ို ့် တ်

ားအဖွဲွဲ့အစည်ား၏ ပပည်သဘဏ္ဍ
ူ ့်
ကိို ကိိုငတ
် ွယ်စမ
ီ ံရဆ င် ွ က်သည့်် လိုပ်ငန်ားစဉ်တွင ် ပဖစ်ရစ၊ ယင်ားတိ၏
ို ့်

ပိိုငဆ
် ိိုငမ
် ှုကိို ရတ င်ား ပံ င်ား၊ ယူပ င်ား၊ စီမံ န် ့် ပွဲ င်ား၊ ရှငား် လင်ားဖျက်သမ
ိ ်ားပ င်ား ပပြု
Page 1 of 21

တွငပ် ဖစ်ရစ၊ ယင်ားတိနှ
ို ့် င ့််

Select target paragraph3