สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๐สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบกันา
สํเป็านันกปีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จพระปรมินกาทรมหาภูมิพลอดุ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ
สํานัพระบาทสมเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัลกยเดช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ประกาศว่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี
้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กาพ.ศ. ๒๕๕๐”สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

๒ พระราชบัญญั
พ้นกําหนดสามสิบวันนักบาแต่วันประกาศ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาตินี้ให้ใช้บังคับสําเมืนั่อกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
สํานั“ระบบคอมพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วเตอร์” หมายความว่
า สํอุาปนักรณ์
หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิ
วเตอร์ที่

เชื่อมการทํางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่
า ข้สํอามูนัลกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข้อความ คําสั่ง ชุดคํากสัา่ง หรือสิ่งอื่นใด
สํานั“ข้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความ
รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิ
าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กกาทรอนิกส์ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กส์ตามกฎหมายว่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระบบคอมพิ วสํเตอร์
ซึ่ ง แสดงถึ ง แหล่ ง กํกาาเนิ ด ต้ น ทางสําปลายทาง
เส้ น ทาง เวลากาวั น ที่ ปริ ม าณ
ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ผูก้ให้า บริการ” หมายความว่
า

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงา��คณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หน้า ๔/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

Select target paragraph3