အီလက်ထရ ောနစ် ဆက်သွယ်ရဆောင် ွ က်ရ ေးဥပရေ

နင
ို င
် တ
ံ

ာ်တ ေးချမ်ေးသာယာတ ေးနှင ် ဖံွံ့ ဖဖ ေးတ ေးတ

လ
ီ
(နင
ို င
် တ
ံ

်ထတ ာနစ် ဆ

်သယ်တဆာင်

ာ်တ ေးချမ်ေးသာယာတ ေးနှင ် ဖံွံ့ ဖဖ ေးတ ေးတ
၁၃၃၆ ခိုနစ
ှ ၊်

ာင်စီ

်တ ေးဥပတေ
ာင်စီ ဥပတေ မှ

ဆိုန်လဆန်ေး ၁၂

(၂၀၀၄ ခိုနစ
ှ ် ၊ ဧဖပီလ ၃၀

် ၅/ ၂၀၀၄

်
်)

[ ပပင်ဆင်: 25.02.2014 ]
နင
ို င
် ရ
ံ

ော်ရအေးချမ်ေးသောယောရ ေးနှင ် ဖွံွံ့ ဖဖ ေးရ ေးရကောင်စသ
ီ ည် ရအောက်ပါဥပရေကို ပပဌောန်ေးလိုက်သည်။

ခန်ေး(၁)
မည်နင
ှ ်
၁။ ဤဥပရေကို
၂။ ဤဥပရေ
(က) သ

်ထတ ာနစ် ဆ

သ
် ယ်တဆာင်

်တ ေးဥပတေ ဟို ရခေါ်

ွငပ
် ါရှရသော ရအောက်ပါစကောေး ပ်မျောေးသည် ရဖော်ပပပါအ
င်ေး ချ

သရကေ
လ
ီ

(ခ)

လ
ီ

ဓပပာယ်တဖာ်ပပချ

် လ

် (Information) ဆို ော

(Code) ကွနပ
် ျျူ
်ထတ ာနစ်မှ

်

်
ွငရ
် စ မည်။

ိုငေး် အဓပပောယ် သက်ရ ောက်ရစ မည်-

ွင ် အချက်အလက် (Data) မူ င်ေးစော (Text) ပံို ပ် သဏ္ဍောန် (Image) အသံ၊

ောပရို ဂ မ်၊ ရဆောဖ်ဝဲ (Software) နှင ် အချက်အလက် အစိုအရဝေး (Data base)
မ်ေး (Electronic record) ဆိုသည်မှော သ

င်ေးအချက်အလက် စနစ်

ရသော်လည်ေးရကောင်ေး၊ သ

င်ေးအချက်အလက် စနစ်

ရကောင်ေး၊ အလင်ေး

်သန်ေးပခင်ေးနည်ေး (Optical means) ပဖငပ် ဖစ်ရစ၊ အလောေး

ပ်ပဖငပ် ဖစ်ရစ၊ သ

န်ေးပဖ

င်ေးအချက်အလက်

မှီေးထန်ေးသမ်ေးရသော အရထောက်အထောေးမှ
လ
ီ

(ဂ)

်ထတ ာနစ် ချ

် လ

သ
်

စ်ခမ
ို ှ အပခောေးစနစ်

စ်ခို

စ်ခသ
ို ို ရပေးပိုရ ေးအ

ိုပါဝင်သည်။

ွင ်
ွက် ရသော်လည်ေး

ူ အပခောေးနည်ေးပညော

စ် ပ်

စ်ခခ
ို က
ို ို ပဖစ်ရပေါ်ရစရသော၊ ရပေးပိုရသော၊ လက်ခံ ယူရသော သမဟို
ို
်

် သို

မ်ေးကို ဆိုလိုသည်။

င်ေးလာ (Electronic Data message) ဆိုသည်မှော အီလက်ထရ ောနစ်

အချက်အလက် အပပန်အလှနပ
် ိုရဆောင်သည် အီေးေီအိုငစ
် နစ် (Electronic data interchange)၊ ဖက်စ၊် အီေးရမလ်ေး၊ ရ ကေးနန်ေး၊
ဲလက်စန
် င
ှ ်

ယ်လီရကော်ပီ

နည်ေးပဖငပ် ဖစ်ရစ အလောေး
သမဟို
ို
(ဃ)

န်ပျျူ

ို အပါအဝင် အီလက်ထရ ောနစ်နည်ေးပဖငပ် ဖစ်ရစ၊ အလင်ေး

ူ အပခောေးနည်ေးပညော

် သမ
ို ှီေးထ��်ေးသမ်ေးရသော သ
ာ ဆိုသည်မှော သ

န်ေးပဖ

် သန်ေးပခင်ေး

စ် ပ် ပ်ပဖငပ် ဖစ်ရစ၊ ပဖစ်ရပေါ်ရစရသော ရပေးပိုရသော၊ လက်ခံ ယူရသော

င်ေးအချက်အလက်ကို ဆိုလိုသည်။

င်ေးအချက်အလက်နင
ှ ် မှ

်

မ်ေးမျောေး ယူပခင်ေး၊ ထောေးရှပခင်ေး၊

စ်ရန ောမှ

စ် ရန ောသို

ရပေးပိုပခင်ေး၊ သမ
ို ှီေးထန်ေးသမ်ေးပခင်ေး၊ လိုပ်ငန်ေးစဉ်အလိုက်ရဆောင် ွ က်ပခင်ေးနှင ် လိုအပ်ရသောအချန်၌ ပပန်လည် ရဖော်ထို
အသံေးို ပပ ပခင်ေး

ိုကို လည်ေးရကောင်ေး၊ သခေျောဆိုင ် ောနှင ် ယို တ ရေေဆိုင ် ော နည်ေးလမ်ေးမျောေး အသံေးို ပပ ရဆောင် ွ က်ပခင်ေးကို

လည်ေးရကောင်ေး၊ အီလက်ထရ ောနစ် နည်ေးပဖငပ် ဖစ်ရစ၊ သံလိုက်ဓော
ပဖစ်ရစ၊ အလောေး

်၍

ူ အပခောေးနည်ေးပညော

်ပဖငပ် ဖစ်ရစ၊ အလင်ေး

န်ေး ပဖ

်သန်ေးပခင်ေးနည်ေးပဖင ်

စ် ပ် ပ်ပဖင ် ပဖစ်ရစ၊ ရဆောင် ွ က်နင
ို သ
် ည် ပစစည်ေး က ယောကို ဆိုလိုသည်။
Page 1 of 15

Select target paragraph3