BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OKRUŽNI SUD U BANJALUCI Broj: 72 0 Mal 055889 18 Gž 2 Dana, 27.03.2019. godine Okružni sud u Banjaluci, postupajući u vijeću sastavljenom od sudija Mirjane Radević, kao predsjednika vijeća, Petre Bijelić i Nadire Šibonjić, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužioca S. D. iz G, …, zastupanog po punomoćniku M. D. P, advokatu iz B. L, protiv tuženog D. R. iz G, …, zastupanog po punomoćniku R. Lj. – Đ, advokatu iz G, radi naknade štete, v.s. 4.500,00 KM, odlučujući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Gradišci broj 72 0 Mal 055889 18 Mal 2 od 21.06.2018. godine, na sjednici vijeća održanoj dana 27.03.2019. godine, donio je PRESUDU Žalba tužioca se odbija, presuda Osnovnog suda u Gradišci broj 72 0 Mal 055889 18 Mal 2 od 21.06.2018. godine, potvrđuje. Odbija se zahtjev tužioca da mu tuženi nadoknadi troškove sastava žalbe u iznosu od 300,00 KM. Odbija se zahtjev tuženog da mu tužilac nadoknadi troškova sastava odgovora na žalbu u iznosu od 300,00 KM. Obrazloženje Presudom Osnovnog suda u Gradišci broj 72 0 Mal 055889 18 Mal 2 od 21.06.2018. godine, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužioca kojim je tražio da mu tuženi na ime nematerijalne štete radi duševnih bolova nastalih usljed povrede ugleda i časti koje je pretrpio zbog klevete, isplati iznos od 4.500,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na isti iznos počev od 21.06.2018. godine kao dana donošenja prvostepene presude pa do konačne isplate, kao i da mu tuženi nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 3.050,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom na isti iznos počev od 21.06.2018. godine, kao dana donošenja prvostepene presude pa do konačne isplate, sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Select target paragraph3