КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA В сила от 13.07.1991 г. Prom. SG. 56/13 Jul 1991, amend. SG. 85 Обн. ДВ. бр.56 от 13 Юли 1991г., /26 Sep 2003, amend. SG. 18/25 Feb 2005, amend. изм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 2003г., изм. SG. 27/31 Mar 2006, amend. SG. 78/26 Sep 2006, ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. amend. SG. 12/6 Feb 2007, amend. and suppl. SG. 100/18 Dec 2015 бр.27 от 31 Март 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г. Преамбюл Ние, народните представители от Седмото Велико народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност; като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази Preamble We, the Members of the Seventh Grand National Assembly, guided by our desire to express the will of the people of Bulgaria, by pledging our loyalty to the universal human values of liberty, peace, humanism, equality, justice and tolerance; by holding as the highest principle the rights, dignity and security of the individual; in awareness of our irrevocable duty to guard the national and state integrity of Bulgaria, hereby promulgate our resolve to create a democratic, law-governed and social state, by establishing this CONSTITUTION КОНСТИТУЦИЯ Глава първа. ОСНОВНИ НАЧАЛА Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление. (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция. (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна Източник: Правно-информационни системи "Сиела" Chapter one. FUNDAMENTAL PRINCIPLES Art. 1. (1) Bulgaria shall be a republic with a parliamentary form of government. (2) The entire power of the state shall derive from the people. The people shall exercise this power directly and through the bodies established by this Constitution. (3) No part of the people, no political party nor any other organization, state institution or individual shall usurp the expression of the popular sovereignty. 04/04/2023 г.

Select target paragraph3