Nalaženo je tužiocu da tuženom nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 600,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom na isti iznos počev od 21.06.2018. godine, kao dana donošenja prvostepene presude pa do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude. Blagovremenom žalbom, prvostepenu presudu pobija tužilac zbog pogrešne primjene materijalnog prava, sa prijedlogom da se žalba uvaži, pobijana presuda preinači i usvoji tužbeni zahtjev tužioca u cijelosti uz naknadu troškova parničnog postupka i sastava žalbe u iznosu od 300,00 KM. U odgovoru na žalbu tuženi predlaže da se žalba tužioca odbije kao neosnovana, uz naknadu troškova sastava odgovora na žalbu u iznosu od 300,00 KM. Žalba tužioca nije osnovana. Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je zahtjev tužioca da mu tuženi nadoknadi nematerijalnu štetu u iznosu od 4.500,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom, zbog povrede ugleda i časti koju je pretrpio usljed datog intervjua tuženog koji je objavljen na internet portalu „I.net“ dana 30.01.2016. godine. Raspravljajući o tužbenom zahtjevu, prvostepeni sud je utvrdio: da iz fotokopije intervjua tuženog objavljenog na internet portalu „I.net“ dana 30.01.2016. godine pod naslovom „Pobijedili smo političku korupciju“ čiji je autor teksta M. K, proizilazi da je po tvrdnji autora tuženi izjavio „U pitanju je politička korupcija, odnosno kupovina odbornika, da su imali većinu od 21 odbornika i to je bila snaga koja je obećavala, da o tome govori i to da su sve odluke donosili jednoglasno, da su preko noći izgubili 7 odbornika i skupštinsku većinu, da je za njega to politička trgovina i smatra da tu ima dovoljno elemenata o kojim bi se počeli baviti istražni organi“. Zatim „Lokalni politički oponentni u svojim javnim istupima ne štede opštinsku vlast, da im se u tome nedavno pridružilo i Ministarstvo …. iz kojeg je poručeno da G. neće dobiti grant od 672.000 evra od E. I. B. po projektu „Vodovod i kanalizacija“; da je navedeni autor teksta prenio da je tuženi kao glavne aktere političke korupcije u G. označio narodne poslanike Z. A. iz SNSD-a i S. D. bivšeg SDS-ovca, kao i aktuelnog ministra prosvjete i kulture D.M, koji su prouzrokovali političku krizu i koji su lobirali da sredstva E. I. b. ne dođu u G; da je BN televizija na svom internet portalu dana 31.01.2016. godine prenijela objavu „I.net“ intervjua sa tuženim, pod naslovom „Pobijedili smo političku korupciju“ kao i SDS stranka na internet portalu SDS G. dana 31.01.2016. godine; da je navedenim objavljivanjem članka tužilac identifikovan trećim osobama kao lice koje je izvršilo kupovinu odbornika, koje je opstruisalo dolazak novčanih sredstava u Opštinu G. u iznosu od 670.000 evra od strane E. I. B; da iz nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke neuropsihijatra prim. dr. S. M. B. i njegovog izjašnjenja na glavnoj raspravi proizilazi da je sporni sadržaj teksta intervjua kod tužioca izazvao strah i duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti dužine trajanja i intenziteta kako je to navedeni vještak utvrdio u datom nalazu i mišljenju; da iz iskaza tužioca proizlazi da sa tuženim nije imao neraščišćene račune od ranije, da je pročitao intervju koji je tuženi dao portalu „I. net“ dana 30.01.2016. godine, koji je kasnije objavljen na internet portalu BN televizije, kao i

Select target paragraph3