ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2009 Г., ДОП. - ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г.) ACT ON THE OBLIGATORY DEPOSIT OF PRINTED AND OTHER MATTERS, AND ON THE DISCLOSURE OF MEDIA SERVICES PROVIDERS AND DISTRIBUTORS (TITLE AMEND. – SG 42/09, IN FORCE FROM 06.07.2009, SUPPL. – SG 94/18) In force from January 1, 2001 В сила от 01.01.2001 г. Prom. SG. 108/29 Dec 2000, amend. SG. 28/1 Apr 2005, amend. SG. 88/4 Nov 2005, amend. Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., SG. 94/25 Nov 2005, amend. SG. 57/13 Jul 2007, изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. 2009, amend. SG. 87/5 Nov 2010, amend. SG. 101 ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. /28 Dec 2010, amend. and suppl. SG. 94/13 Nov бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 2018, amend. SG. 17/26 Feb 2019, amend. SG. 31/19 Apr 2022 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври amend. SG. 42/5 Jun 2009, amend. SG. 82/16 Oct 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. Chapter one. GENERAL и доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.31 от 19 Април 2022г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Този закон определя основанията и реда на депозиране на печатни и други произведения създадени и тиражирани в страната или отнасящи се до нея с цел да бъдат съхранени като част от националното културно наследство, както и реда за обявяване на информация за разпространителите на периодични печатни произведения и доставчиците на медийни услуги. Цели и задачи на депозирането Източник: Правно-информационни системи "Сиела" Subject Art. 1. (Amend. – SG 42/09, in force from 06.07.2009, suppl. – SG 94/18) This Act shall determine on what grounds and under which order printed and other matters created and circulated in the country, or related to it, shall be deposited for the purpose of their preservation as part of the national cultural heritage, as well as the order of disclosing information on the distributors of periodicals and on the media services providers. Goals and tasks of the deposition 11.04.2023 г.

Select target paragraph3