Location:ЈП Службен весник на РСМ Contact:contact@slvesnik.com.mk Date:22.11.2022 15:23:05 Reason:Документ со електронски печат CN=JP Sluzben vesnik na RSM, O=JP Sluzben vesnik na Republika Severna Makedonija, OID.2.5.4.97=NTRMK-4054857, OU=VAT 4030987108771, C=MK Број 251 22 ноември 2022, вторник www.slvesnik.com.mk година LXXVIII contact@slvesnik.com.mk СОДРЖИНА 3669. 3670. 3671. 3672. 3673. 3674. 3675. 3676. 3677. 3678. 3679. Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета (*)........................... Закон за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на регионалниот проект за цврст отпад .......................................... Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување . Закон за изменување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри .. Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот на претпристапна помош (ИПА) ...................... Закон за изменување на Законот за субвенциониран студентски оброк.... Решение за престанок на службата на нотар ................................................ Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва ................. Одлука за именување на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје ................................................... Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија...... Одлука за престанок на мандат член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.............. Стр. 2 3680. 3681. 10 13 17 20 3682. 3683. 3684. 3685. 21 22 22 23 23 23 3686. 3687. 3688. 3689. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија ..... Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија ..... Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија ..... Одлула за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија ..... Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија ..... Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија .......... Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија ..... Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтенит�� деривати и горива за транспорт.... Одлука за престанување со работа на подрачното училиште во с. Станци при ООУ „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка........................ Договор за меѓуопштинска соработка..................................................... Огласен дел....................................... Стр. 23 27 30 34 37 40 44 47 50 51 1-76

Select target paragraph3