სასამართლო აქტები

01/06/2020

ალექსანდრე
მძინარაშვილი
ეროვნული კომისიის წინააღმდეგ

საქართველოს

კომუნიკაციების

დოკუმენტის
ტიპი

 გადაწყვეტილება

ნომერი

 N1/7/1275

კოლეგია/
პლენუმი

 I კოლეგია - მაია კოპალეიშვილი, მერაბ ტურავა,

გიორგი კვერენჩხილაძე, ევა გოცირიძე,

თარიღი

 2 აგვისტო 2019

გამოქვეყნების
თარიღი

 2 აგვისტო 2019 23:51

კოლეგიის შემადგენლობა:
მერაბ ტურავა - სხდომის თავმჯდომარე;
ევა გოცირიძე - წევრი;
გიორგი კვერენჩხილაძე - წევრი;
მაია კოპალეიშვილი - წევრი, მომხსენებელი მოსამართლე.
სხდომის მდივანი: მანანა ლომთათიძე.
საქმის დასახელება: ალექსანდრე
ეროვნული კომისიის წინააღმდეგ.

მძინარაშვილი

საქართველოს

კომუნიკაციების

დავის საგანი: „ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და
მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 17 მარტის № 3
დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 103 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, 25-ე
მუხლის მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის და 25-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის
კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე მუხლის პირველ პუნქტთან (2018
წლის 16 დეკემბრამდე მოქმედი რედაქცია) მიმართებით.
საქმის განხილვის მონაწილენი: მოსარჩელე მხარის წარმომადგენლები - ნანა მაისურაძე,
ანი მუხიგულაშვილი, მარიამ ნოზაძე, მარიამ ორჟონია. მოპასუხე მხარის, საქართველოს
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენელი - თამარ ხუხუნაიშვილი.

I
აღწერილობითი ნაწილი
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1931

1/19

Select target paragraph3