2019. 27. szám 1655 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3240/2019. (X. 17.) AB HATÁROZATA alkotmányjogi panasz elutasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t: Az Alkotmánybíróság a Győri ítélőtábla Pk.I.25.613/2019/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja. Indokolás I. [1] 1. Az indítványozó jogi képviselőjén (dr. Litresits András, Litresits Ügyvédi Iroda) keresztül az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 233. §-a alapján 2019. október 4-én a Győri ítélőtábla útján alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Győri ítélőtábla Pk.I.25.613/2019/3. számú, 2019. szeptember 25-én kelt végzése ellen, mivel álláspontja szerint a támadott végzés sérti az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdését, valamint a IX. cikk (3) és (4) bekezdését. [2] 1.1. A Győri ítélőtábla végzésében megállapított tényállás szerint a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség egy önkormányzati képviselőjelöltje (a továbbiakban: önkormányzati képviselőjelölt) 2019. szeptember 4-én „Megújul a Kodály Zoltán iskola, minden más hazugság” címmel videót tett közzé képviselőjelölt Facebook oldalán. A videó 56. másodpercében az alábbi állítás hangzott el: „Az elmúlt évben több mint kétmilliárd forint értékben történt intézményfelújítás ebben a városban, amelyet a székesfehérvári ellenzék soha, soha nem támogatott.” Ezen videó közzététele miatt az indítványozó és a Magyar Szocialista Párt (a továbbiakban: MSZP) kifogást nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB), és annak megállapítását kérték, hogy az önkormányzati képviselőjelölt a videó közzétételével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztasága megóvásának, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Kifogásukban kifejtették, hogy a videó megtéveszti a választópolgárokat, mivel azt a látszatot kelti, hogy az ellenzéki képviselők, ideértve az ellenzéki képviselőjelölteket is, nem támogatják az intézmények felújítását. Ezzel szemben az igazság az, hogy a székesfehérvári ellenzéki képviselők minden esetben, így a videó címében megnevezett iskola esetében is a felújítás mellett szavaztak, amelyet a 2017. szeptember 29-i közgyűlés szavazási jegyzőkönyve is alátámaszt. [3] A HVB 2019. szeptember 16-i ülésén meghallgatta a kifogással érintett önkormányzati képviselőjelöltet, aki elmondta, hogy a videó az ellenzék korábbi megnyilvánulásaira válaszként készült (az ellenzéki képviselők ugyanis korábban az érintett iskola előtt azt állították, hogy az önkormányzat keveset költ az intézményei fejlesztésére), az intézményfelújítás alapjául szolgáló forrásokat pedig mindig a költségvetési rendelet tartalmazza, amelyet az ellenzék egyik évben sem szavazott meg. [4] A HVB a 157/2019. (IX. 16.) számú határozatával a kifogást elutasította. A választási bizottság a határozatában – figyelembe véve az Alkotmánybíróság vonatkozó döntéseit – megállapította, hogy a videóban (amely egyértelműen a Ve. szerinti kampányeszköznek minősül) elhangzó állítás általánosan minősíti a politikai ellenfelek-

Select target paragraph3