.-. GOVERNMENT GAZETTE STAATSKOERANT - VAN DIE REIW3LIEK VAN SUID-AFRIKA Registered at the Post O@ce as a Newspaper As ‘n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer CAPE TOWN, 1 OCTOBER 1997 ~OL. 388 ., KAAPSTAD, 1 OKTOBER 1997 KANTOOR VAN DIE PRESIDENT OFFICE OF THE PRESIDENT No. 1284. No. 18324 1 October 1997 No. 1284. 1 Oktober 1997 It is hereby notified that the President has assented to the following Act which is hereby published for general information:— Hierby w o r d b e k e n d gemaak dat die President sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter rdgemene inligting gepubliseer word:— No. 37 of 1997: Counterfeit Goods Act, 1997. No. 37 van 1997: Wet op Nagemxikte Goedere, 1997.

Select target paragraph3