የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፋዯራሌ ነጋሪት ጋዜጣ FEDERAL NEGARIT GAZETTE OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA ሃያ ሰባተኛ ዓመት ቁጥር ፳፪ በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ አዱስ አበባ መጋቢት ፳፯ ቀን ፪ሺ፲፫ ዓ.ም ማውጫ Content አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፴፰/፪ሺ፲፫ Proclamation No. 1238/2021 Media Proclamation …….....................Page 13113 የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ …………………ገጽ ፲፫ሺ፻፲፫ አዋጅ ቁጥር 27th Year No. 22 ADDIS ABABA, 5nd April, 2021 ፩ሺ፪፻፴፰/፪ሺ፲፫ PROCLAMATION NO. 1238/2021 MEDIA PROCLAMATION የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሕገ WHEREAS, there is a need to enact a law that መንግሥት እንዱሁም በኢትዮጵያ ሊይ ግዳታ የሚጥለ accommodates the social, economic, political and ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ መብት ስምምነቶች የተረጋገጠውን technological developments in Ethiopia and fully ሀሳብን በነፃነት የመግሇፅ ብዙሃን ነፃነትን በተሟሊ ከማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ መብትና መሌኩ ሇዜጎች የመገናኛ enforce the right to freedom of expression and ተግባራዊ ሇማዴረግ citizens‟ freedom of the media which is guaranteed ከቴክኖልጂ under the Constitution of the Federal Democratic ፖሇቲካዊ እና እዴገት ጋር የሚጣጣም ሕግ ማውጣት በማስፇሇጉ፤ Republic of Ethiopia, as well as international human rights instruments which are binding on Ethiopia; ሀሳብን በነፃነት የመግሇፅና የመገናኛ ብዙሃን መብቶች WHEREAS, it is important to enact law to በሕገ መንግሥቱ የተረጋገጡ ላልች ሰብዓዊ መብቶችንና entertain the situation of the significance of freedom ነፃነቶችን ሇማረጋገጥ ያሊቸውን ፊይዲ በመገንዘብ እና of expression and of the media in ensuring respect for በሀገራችን ዱሞክራሲያዊ ሥርዓትን ሇመገንባት የሚዯረገው fundamental rights and freedoms guaranteed by the ጥረት ስኬታማ እንዱሆን መገናኛ ብዙሃን የሚጫወቱትን Constitution, and aware that the media plays an የማይተካ irreplaceable role for the success of efforts towards ሚና በመረዲት ይህን የሚችሌ ሕግ ማውጣት በማስፇሇጉ፤ ሁኔታ ሉያስተናግዴ building a democratic system in Ethiopia; [ [[ ÃNÇ êU Unit Price nU¶T Uz¤È ±.œ.q.Ü *¹þ1 Negarit G. P.O.Box 80001

Select target paragraph3