YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/4-56 8/7/24, 19:44 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/4-56 K. 2015/1679 T. 17.6.2015 * UNUTULMA HAKKI (Davacının Geçmişte Yaşadığı Kötü Bir Olayın Toplum Hafızasından Silinmesini Unutularak Geleceğini Serbestçe Şekillendirmek İstediği/ Bu Hakkın Yalnızca Dijital Ortamdaki Kişisel Veriler İçin Değil Kamunun Kolayca Ulaşabileceği Yerde Tutulan Kişisel Verilere Yönelik Olarak da Kabul Edilmesi Gerektiği - Davacının İsminin Rumuzlanmadan Kitapta Yer Almasının Unutulma Hakkını İhlal Ettiği) * ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL (Dört Yıl Önce Gerçekleşen Bir Olayın Mağduru Olan Kişinin Adının Açık Bir Şekilde Yazılarak Kitapta Yer Alması Halinde Unutulma Hakkının Bunun Sonucunda da Davacının Özel Hayatının Gizliliğinin İhlal Edildiğinin Kabulü Gerektiği - Manevi Tazminat) * YARGI KARARLARINDA ADI GEÇEN KİŞİLERİN RUMUZLANMADAN KİTAPTA YER ALMASI (Manevi Tazminat Davası Dört Yıl Önce Gerçekleşen Bir Olayın Mağduru Olan Kişinin Adının Rumuzlanmadan Açık Bir Şekilde Yazılarak Kitapta Yer Almasının Davacının Özel Hayatının Gizliliğinin İhlal Ettiğinin Kabulü Gerektiği) * MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Kişilik Hakkına Saldırı Nedenine Dayalı - Davacının İsminin Rumuzlanmadan Kitapta Yer Almasının Unutulma Hakkını ve Bunun Neticesinde Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Ettiği Dikkate Alındığında Davacı Lehine Manevi Tazminat Koşullarının Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği) * KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI (Davacının Unutulma Hakkı İle Özel Hayatına İlişkin Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişiler Tarafından Bilinmemesini Aradan Geçen Süre Nedeniyle Toplum Hafızasından Silinmesini İstediği - Davacının İsminin Rumuzlanmadan Kitapta Yer Almasının Unutulma Hakkını İhlal Ettiği/Manevi Tazminat Davası) 2709/m.20 4721/m.24 ÖZET : Dava, kişilik hakkına saldırı nedenine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Davacı, kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, müteselsilen cinsel saldırı suçunun mağdurudur. 2006 yılında gerçekleşen eylem tarihinde davacı bekâr olup maruz kaldığı eylem geleceği açısından etkilidir. Yapılan yargılama sonunda kamu görevlisi olan sanık ceza almıştır. Temyiz istemi üzerine yapılan inceleme sonunda ise hüküm 2009 yılında onanmıştır. Mağdur davacı gerek hazırlık gerekse de yargılama sırasında cinsel saldırının nasıl gerçekleştiğini açık bir şekilde anlatmış, bu anlatımlar doğal olarak karar metnine geçirilmiştir. Karar mağdur ve sanığın ismi rumuzlanmadan 2010 yılı nisan ayında yayınlanan kitapta yer almıştır. Hemen ifade edilmelidir ki; davacının rızası dışında bir kitapta geçen ismi kişisel veri niteliğindedir. Ayrıca şunun da ifade edilmesi gereklidir ki; unutulma hakkı tanımlarına bakıldığında her ne kadar dijital veriler için düzenlenmiş ise de, bu hakkın özellikleri ve bu hakkın insan haklarıyla arasındaki ilişkisi dikkate alındığında; yalnızca dijital ortamdaki kişisel veriler için değil, kamunun kolayca ulaşabileceği yerde tutulan kişisel verilere yönelik olarak da kabul edilmesi gerektiği açıktır. Davacı, geçmişte yaşadığı kötü bir olayın toplum hafızasından silinmesini istemektedir. Unutulma hakkı ile geçmişindeki yaşanan talihsiz bir olayın unutularak geleceğini serbestçe şekillendirmek, diğer bir deyişle hayatında, yeni bir sayfa açma olanağı istemektedir. Kaldı ki, davacı da yargılama sırasında verdiği dilekçelerinde bu istem üzerinde ısrarla durmuştur. Davacı unutulma hakkı ile özel hayatına ilişkin kişisel verilerinin üçüncü kişiler tarafından bilinmemesini, aradan geçen süre nedeniyle toplum hafızasından silinmesini istemektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde; 4 yıl önce gerçekleşen bir olayın mağduru olan kişinin adının açık bir şekilde yazılarak kitapta yer alması halinde unutulma hakkının bunun sonucunda da davacının özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği kabul edilmelidir. O halde davacının isminin rumuzlanmadan kitapta yer almasının unutulma hakkını ve bunun neticesinde özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği dikkate alındığında davacı lehine manevi tazminat koşullarının gerçekleştiğinin kabulü zorunludur. https://kazanci.com.tr/gunluk/hgk-2014-4-56.htm Página 1 de 5

Select target paragraph3