институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. Чл. 2. (1) Република България е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания. (2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена. Art. 2. (1) The Republic of Bulgaria shall be an integral state with local self-government. No autonomous territorial formations shall exist. (2) The territorial integrity of the Republic of Bulgaria shall be inviolable. Чл. 3. Официалният език в републиката е българският. Art. 3. Bulgarian shall be the official language of the Republic. Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. Art. 4. (1) The Republic of Bulgaria shall be a lawgoverned state. It shall be governed by the Constitution and the laws of the country. (2) The Republic of Bulgaria shall guarantee the life, dignity and rights of the individual and shall create conditions conducive to the free development of the individual and of civil society. (3) (new – SG 18/05) The Republic of Bulgaria shall participate in the establishing and the development of the European Union. (2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество. (3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз. Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат. (2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. (3) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му. (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Art. 5. (1) The Constitution shall be the supreme law, and no other law shall contravene it. (2) The provisions of the Constitution shall apply directly. (3) No one shall be convicted for action or inaction which at the time it was committed, did not constitute a crime. (4) Any international instruments which have been ratified by the constitutionally established procedure, promulgated and having come into force with respect to the Republic of Bulgaria, shall be considered part of the domestic legislation of the country. They shall supersede any domestic legislation stipulating otherwise. (5) All legislative acts shall be promulgated and shall come into force three days after the date of their promulgation unless otherwise envisaged by the acts themselves. (5) Всички нормативни актове се публикуват. Те влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок. Източник: Правно-информационни системи "Сиела" 04/04/2023 г.

Select target paragraph3