ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (26 เม.ย. 59) ไทย-อังกฤษ Thailand's...

https://thainetizen.org/docs/cybercrime-amendment-20160426-th-en/

คำค้นหา :
Search

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
แถลงการณ์
ความเคลื่อนไหว
คลังเอกสาร
ติดต่อ

ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (26 เม.ย. 59)
ไทย-อังกฤษ Thailand’s Cybercrime Act
amendment (26 Apr 2016) bilingual
2016.06.22 21:45
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. – ต้นฉบับภาษา
ไทย (ฉบับวันที่ 26 เม.ย. 2559) และฉบับแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ
Computer-related Crime Act (No ..) B.E. …. Draft – Original Thai (26 April 2016 revision) and
its unofficial English translation
ฉบับแปลภาษาอังกฤษโดยแอมเนสตี้อินเทอร์เนชันแนลประเทศไทยและเครือข่ายพลเมืองเน็ต คำแปล
บางส่วนจากฉบับแปลของพ.ร.บ.ปี 2550 โดยคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ
English translation by Amnesty International Thailand and Thai Netizen Network, based on the 2007
Act translation by Campaign for Popular Media Reform
ภาษาไทย (Thai)
มาตรา 1

ภาษาอังกฤษ (English)

หมายเหุต (Notes)

Section 1.

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราช
This Act shall be called the “Computerบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยว related Crime Act (No. ..) B.E. ….”.
กับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….”
มาตรา 2

Section 2.

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
This Act will come into force 30 days
กำหนดสามสิบวันแปดสิบวันนับแต่วัน 180 days following the date of its
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป publication in the Government Gazette.

1 of 23

6/23/16, 12:50 PM

Select target paragraph3