Sygn. akt II DSS 14/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tomasz Przesławski (przewodniczący) SSN Paweł Czubik (sprawozdawca) Ławnik Lidia Rutecka przy udziale Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla Sądu Apelacyjnego w […] Rafała Kanioka, w sprawie obwinionego C. S. obwinionego z art.107 § 1 ustawy dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 23 ze zm.) po rozpoznaniu w Izbie Dyscyplinarnej na rozprawie w dniu 14 maja 2019 r., odwołań wniesionych przez obwinionego i Ministra Sprawiedliwości na wyrok Sądu Apelacyjnego - Sądu Dyscyplinarnego w […] z dnia 20 marca 2018 r., sygn. akt ASD […], I. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok; II. koszty postępowania dyscyplinarnego przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Select target paragraph3