2 UZASADNIENIE I. Przebieg pierwotnego postępowania dyscyplinarnego Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym w […] złożył 22 marca 2017 r. wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko C. S. – sędziemu Sądu Okręgowego w W., obwinionemu o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego stanowiącego uchybienie godności sprawowanego urzędu, polegającego na tym, że 23 września 2016 r., w W., pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu Oddziału […] Stowarzyszenia […], zamieścił w serwisie społecznościowym […], na koncie internetowym Oddziału […] Stowarzyszenia […], wypowiedź (wpis) o treści: „[…]”, stanowiącą komentarz do wypowiedzi, która dotyczyła […], co było zachowaniem przynoszącym ujmę godności sędziego i naruszającym powagę stanowiska sędziowskiego, tj. przewinienie dyscyplinarne określone w art. 107 § 1 u.s.p. Wyrokiem z dnia 17 lipca 2017 r. Sąd Apelacyjny w […] – Sąd Dyscyplinarny sygn. akt ASD […], przyjął, że działanie C. S. miało charakter nieumyślny i na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. w związku z art. 128 u.s.p. postępowanie umorzył, uznając, że stopień społecznej szkodliwości czynu jest znikomy. Wydatkami postępowania obciążył Skarb Państwa. Na skutek odwołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym w […] oraz Ministra Sprawiedliwości Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. akt SNO 51/17, uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu – Sądowi Dyscyplinarnemu w […]. Sąd Najwyższy wskazał, że wyrażona przez Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w […] ocena działania obwinionego C. S. jako czynu o znikomym stopniu społecznej szkodliwości, jest wadliwa. Ponadto, za nieprzekonywującą uznał ocenę winy obwinionego wskazując, że kwestia ta wymaga ponownej, pogłębionej analizy po zapoznaniu się

Select target paragraph3